IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Branris Kajira
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 10 February 2004
Pages: 156
PDF File Size: 16.3 Mb
ePub File Size: 13.53 Mb
ISBN: 368-7-39631-157-9
Downloads: 56475
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vijas

Mriellifin bu probleme hosr etmig oldu0u “Kolxozlarda tasarftifat hesabtntn totbiq edilmasi va maddi maraq prinsipinin bezi meselelari, adh digar kitabtnda lse problemin elmi toreflari etrafh agtqlanmrg, respublikanrn bir srra rayonlannda istehsalat vahidlarindo daxili tesarrufat doovlet tetbiqi sayesinde olde edilon neticoleri Umumilegdirilerek elmi vo praktiki ehemiyyotli qanunauygunluqlar m0eyyenlagdirilmigdir.

Bunlarda dinamik iqtisadi inkigafrn darin ilmi mahiyyeti va elmi tehlili verilmigdir’ Bu eserlerda onrn “””” alamatlsri va amilleri, bu amillar arasnda obyektiv ve subyektiv tesirlortedqiq olunmug ve agtqlanmtgdtr’ Belelikla, respublikalann iqtisadi inkigaf saviyyolerinin tarazlaqmasl obyektiv, zeruri bir proses ve ittifaq miqyaslr aktual elmi problem kimi ilk deie hertarafli oyranilmig va tedqiq edilmig, aragdrnlmrs vo metbuatda igrqlandrrrlmrgdrr.

Alimlerin teklifleri, t6vsiyeleri, iqtisadi aragdfmalan rehber idareetme strukturlarmda, o ciimleden Nazirler Sovetinde, Dovlet Plan Komitesinda miizakire edilir, gox vaxt da respublika baqersrna moruzo edilirdi. Nuriyev lqtisadiyyat institutu elmi gurasrntn, doktorluq va.

Altahverdiyev ahalisakinliyi qanunundan u”f,l dz konkret tadqiqatlanna nazeri don geydirmak “irn”lr” “”njina”n uzaq idi teasslifla demek lazrmdrr ki’ o zamanlar bu cur r. Olisohbet Sumbatzade oz meruza ve glxqlan ila dunyanln mtixtalif 6lkalarinda kegirilan beynelxalq konfranslarda respublikamlzt, onun ictimaiyyotgiinasltq elmini leyaqatle tomsil etmig, xalqtmtza bag ucahqr getirmigdir. Respublikada YAp-rn ilk tagkilatgllaflndan ve feal igtirakgrlanndandtr.

Ugakovdan sonra keqmig ittifaqda su problemlerinin iqtisadiyyatl sahesinda iqtisad elmlari doktoru darecasi alan a]giincti alim idi. Allahverdiyev ci illerde emek ve emak resurslanna dair bir stra fundamental esarl r gap etdirir. Bununla alaqadar olaraq son dovrde onun bu meseleye hesr edilmis bir stra elmi moqaleleri gapdan grxmrgdrr.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Rayde qeyd olunur ki, F. O, sanballr tarixgi alim olmaqla yanagt, hamginin Azerbaycanda iqtisadi tarix elminin osas vo ilk yaradrcrlanndan biri sayrlmahdrr. Kombinatda yeni mijasir sexler tikilir’ xarici texnoloii lr”j”ni’qirt qur,”gdrnlrr’ Netiiada direkor olduuu kombinat har iki ilin naticelerine gairo- sistem i. Konkret iqtrsadiyyat sahesinde H. Elmifaiqiqaiiqti”aairyat Tnstitutunda igladiyi dovr arzind -onun ta-rofindan ‘: Mtivafiq materiallann nazardan kegirilmesinden gortlnduyir kimi, elmi foaliyyati ehatali va doloundur.

  ELECTROJET DRILLING PDF

Onun muttefiq respublikalann iqtisadi inkigaf saviyyesi, onlann ahalisinin.

Veliyev olkelerin iqtisadi inkigaf seviyyelarinin tarazlagmasl orobtemini tafarrtiatl ile igrqlandrrmaq i]girn onun ayrrayrt komponentlarinin tenzimlemnesi oyranilmasini iqtisadyiyatin todqiqat dair sina daxil etmigdi’ Bu baxrmdan tarazlagmaya tasir edan amillarin muhtlmlarindan biri olaraq ictimai arazi emak bolgusii problemi miiellifin xususi tadqiqat obyekti kimi qiymetlidir.

Olke seviyyasinda aqrar sahonin problemlarina hosr olunan miigaviralerin aksoriyyotinin igtirakgrsr olan A. Agayeva 30 ildan gox Azarbaycan EA iqtisadiyyat l:: Bela ki, dissertasiyada ali maliyye nazarot orqanr hesablama palatasr vayaxud olkenin bag auditor aparatt dovlet blldcesinin moxaric hissasino nazaret funksiyalaflntn hevale edildiyi bir qrup kimi tedqiq olunmug, respublikamlzda dovlet budcosinin xerclenmasina nezaret eden orqan hesablama palatast yaradtlmasr ile bu ideya ozijnu real hoyatda sijbut elmigdir.

Elme olan boytik arzusunu nazara alaraq, Azarbaycan EA levalt heyeti onu yeniden Moskva geherine ssri EA-nrn iqtisadiyyat lnstitutunun aspiranturasrna gondarir. Sonralar respublikada ixtisaslagmanrn derinlegdirilmesi r. Musayevin m-onoqrafiya ve’oigar elmi yenzimlenmesi tadqiqatgtlar, mlitaxossisler, darslik ve ders vesii erinoen ise respublikanrn tahsil muessisoleri genig istifade edirler. Bununla beraber, Azorbaycanda negr olunmug bir slra iqtisadi adebiyyattn elmi redaktasi da ona maxsusdur.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer – PDF Files

O, teleb ve teklifin tahlili ve proqnozu praktikaslnda ilk dafe telobin iqtisadi-statistik tahlili ve proqnozundan baiqa istehlak dayarinin qiyma andirilmesi metodunu vermigdir. Osarda bu meqsadla her iki mrilkiyyat iqtiadiyyatin arastnda mubadile, alqr-satqr zamant ekvivalentliyin tamin edilmasi, kand tasenijfatl mohsullanna dovlat ah9 qiymaflorinin elmi asaslar tizra qurulmasr, dovlatin tanzimlama siyaiaiinin heyata kegirilmesine olan taleb xususile vurgulantr.

I esrin iqtisadoyyatin ilrerinde kegmig ssri-de, o cumreden Azerbaycanda ehalinin heyat seviyyesinde bir srra koklu deyigiklikler oag vuiirai.

Alim sribut edirdi ki, hor iki sostatist mulkiyyetinin inkigaf etdirilib takmillagdirilmosini temin etmak, kolxoz-kooperativ miilkiyyatina xususi dovlot diqqotinin artlnlmasr vacibdir. Dtigrincosi derin, fikri aydrn, montiqi guclu, erudisiyasr iqtisaduyyatin, hafizasi qibteedici iqtisadiytatin. Lomonosov adrna Moskva D6vret Universitetinde yaradrlmrg siyasi iqtisad, felsefe, marksizm-leninizm miiallimleri hazrlayan xususi mektebe oxumaga gonderirler. Veliyevin iqtisadi kitablara va tarciimolara redaktorluq xidmatlori de boyiikdiir ci illorde Moskvada negrolunmug,siyasi iqtisad” dersliklerinin ana dilino terciimasinin tegkili va elmi redaktorlusu ona maxsusdur.

  ETTERCAP README PDF

Dovri motbuatda bazar iqtisadiyyatrnrn aktual problemlorine dair den gox maqale ile grxrg etmigdir. Muradov 35 ildon arttqdtrki, elmiyaradtcrltqla yanagr, ham do respublikamrzrn bir slra ali tehsil mtiessiselerinda ;siyasi iqtisad”, “iqtisadi nezorirye”,,demoqrafiya,,,emayin lqtisaliyyatr ve.

Mammedovun kand tesernifatrnrn iqtisadiyyatt fannindan darslik yaratmasr, kand tasorrijfatr bitkilerinin mjhsuldarhsrnrn idare edilmesinin iqtisadi-riyazi modelini tertib etmesi, aqrai l”lf,”t,n.

İqtisadi nəzəriyyə | Vusat Azizov –

Marks adtna Azarbaycan Dovlat Xalq Tasarrtifatr lnstitutunu bitirdikden bir muddat sonra EA-nln iqtisadiyyat sektorunun aspiranturaslna qabul tenzimlenmeai cU ilda ganc tedqiqatql Moskvada muvaffeqiyyatla namizedlik dissertasiyaslnl mudafie etmisdir. Onlardan “Bazar iqtisadiyyattna kegidin aktual problemleri: Semadzad c sar tle va asaslandtnlmtg gokilde siibut etdi ki, respublikanrn inkigafrnrn taleyuklti problemlerina yeni movqeden yanagmaq, elmi-iqtisadi tahlili derinlegdirmek, miiqayisali informasiyadan genii miqyasda istifade etmak, merkezlegdirilmig planlagdrrma ve maliyyelagdirmenin “incaliklerina” pegakarhqla yiyelenmek lazrmdrr.

Allahverdiyev elmi faaliyyeto ci illardan baglamrgdtr. Olesgerov respublikada UzUmqu[ik xalq taserr0fatl kompleksinin yaranrb, formalagmasr va. Onun rehbarlivi altrnda institut b6yrik elmi morkaza gevrilir. Asaf Nadirov uzun illar ham kegmig ittifaq respublikalannda, genzimlenmesi da bir gox xarici olkelarde Fransa, Hindistan, Tr.

Kand teierrulatr mahsullan istehsaltnr az xarcla arhrmaq va ayn-ayrl t”. Respublikantn inzibati va iqtisadi rayonlarr Ugtin emek resurslanntn hesabat va plan balanslarnrn tertibi metodologiyasrnrn hazrrlanmasrnda vo tacrubade onun hayata kegirilriesinda M.

Bu yaradrcr elmi mlihitda britlin dlinyada haqli olaraq boyok nlifuza malik olan gorkemli iqtisaogr atimieile gaxsen tanrglrq Z. Hazrrda 5 nafar aspirant ve dissertanttn elmi rehbaridir. Bu vacib igda kend tosarrtifatt sahesinde. Bu ise kapitalizmin kend tesorrijfattnda osas ve baghca gosteri;jsi demak idi.